محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه یونجه
تغذیه یونجه
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

افزايش کارايي جذب و تثبیت ازت

افزایش تعداد چین یونجه

افزایش کیفیت خوراک

عناصر ریزمغذی به فرم کلات

ترکیبات:

عناصر

W/W

W/V

نیتروژن کل

8 %

7/9 %

فسفر قابل جذب

8 %

7/9 %

پتاسیم قابل جذب

15 %

18 %

 

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه یونجه:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

همزمان با کاشت

فسفوفول

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

جوانه زنی و استقرار بوته

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال ای*

6-4  لیتر

محلول پاشی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

گلدهی

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

بعد از هر چین

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال ای*

6-4  لیتر

محلول پاشی (یک مرتبه پس از هرچین)

                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English