محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه انار
تغذیه انار
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

انار

درخت انار بطور طبیعی در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی رشد میکند اما انار بیشترین رشد و تولید محصول را در مناطقی با تابستانهای گرم و طولانی دارد و به انواع خاکها سازگاری نشان میدهد ولی به خاکهای دارای زهکشی ضعیف حساس است. از نظر تغذیه ای انار گیاهی حساس به کمبود عناصر غذایی ماکرو و میکرو میباشد. نیتروژن نقش مهمی در ساختمان کلروفیل، و رشد رویشی انار داشته و علاوه بر آن، حضور نیترات و آمونیوم در گیاه سبب موازنه کاتیونها و آنیونها در گیاه میشود. همچنین نیتروژن نقش مهمی در تولید پلی آمینها و متعاقباً در تقسیم سلولی، جنین­زائی، گلدهی و سنتز اتیلن، سنتز هورمون سیتوکینین و در نتیجه توسعه ریشه ایفا میکند. فسفر در تقسیم سلولی، توسعه ریشه و شرکت در ساختار دانه گرده و در نتیجه گلدهی تاثیر بسیار زیادی دارد. پتاسیم نقش ساختمانی در گیاه ندارد ولی در فعالیت اکثر آنزیمها، نقل و انتقال قند، مقاومت گیاه در برابر امراض، آفات و تنشهای خشکی، سرما و شوری و افزایش کیفیت و بازارپسندی میوه انار نقشی اساسی دارد. چهارمین عنصر مورد نیاز انار، کلسیم میباشد که به دلیل عدم انتقال مناسب کلسیم از برگ به میوه، کمبود کلسیم عمدتاً در میوه انار رخ می دهد. با توجه به سختی حرکت کلسیم در گیاه و انتقال آن از برگها به میوه، بهترین روش تامین کلسیم در میوه انار، محلول پاشی کودهای کلسیمی همراه با آمینواسید میباشد. علائم کمبود کلسیم در برگ نیز بصورت لوله ای شکل شدن و بدشکلی برگها میباشد. کمبود کلسیم باعث ضعیف شدن دیواره سلولی و ضعیف شدن پوست میوه می شود و در نتیجه عامل اصلی ترک خوردگی میوه انار میباشد. همچنین کمبود کلسیم در انار باعث ظهور لکه های سیاه رنگ و حالت سوختگی، کاهش سفتی میوه، چوب پنبه ای شدن میوه، چروکیدگی میوه، لکه قهوه ای داخل میوه و کاهش خاصیت انبارداری انار می شود. گوگرد در فعالیتهای آنزیمی، سنتز اسیدهای آمینه متیونین و سیستئین تاثیر دارد و همچنین با توجه با خاصیت ضد قارچی باعث کاهش بیماریهای قارچی نظیر بیماری سفیدک میشود و لازم است که در تامین عناصر غذایی مورد نیاز انار از کودهای پایه سولفات (نظیر سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم، سولفات آهن و...) استفاده شود تا در کنار تامین عناصر نیتروژن، پتاسیم، منیزیم، آهن و ...، گوگرد مورد نیاز خاک و گیاه را نیز تامین نماید. علاوه بر این، منیزیم در تشکیل کلروفیل و فتوسنتز، آهن در تشکیل کلروفیل، روی در فعالیت بسیاری از آنزیمها و فعالیت هورمونهای رشد، مس در فعالیت آنزیمها، منگتز در فتوسنتز و تنفس (بعنوان گیرنده و انتقال دهنده الکترون)، بر در تقسیم و توسعه سلولی، متابولیسم اکسین، جوانه زنی دانه گرده، رشد لوله گرده، تشکیل دانه و میوه و مولیبدن در متابولیسم نیتروژن تاثیر بسیار زیادی دارند.

نکته: یکی از مشکلات عمده در تولید انار، ریزش گل و میوه میباشد که مهمترین دلیل آن مشکلات تغذیه ای (کمبود کلسیم، روی، بر و آهن) میباشد.

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه انار:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

زمستان

کود دامی پوسیده

50-30 تن در هکتار/ هر سه تا چهار سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات پتاسیم

300-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات آهن

300-100 گرم برای هر درخت/ هر 4-3 سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات روی

300-100 گرم برای هر درخت/ هر 4-3 سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات منیزیم

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات منگنز

150-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

قبل از گلدهی

فروت ست ال زی بی

4-2 لیتر

محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی)

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

تشکیل میوه (فندقی شدن تا گردویی شدن میوه)

کالفول ال پی

4-2 لیتر

محلول­پاشی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

کابفول (کلسیم و بر)

3-2 لیتر

محلول­پاشی

ریزمغذی ها

2-1 لیتر/کیلوگرم

محلول­پاشی

قبل از تغییر رنگ دادن میوه

کالفول ال پی

4-2 لیتر

محلول­پاشی

کابفول (کلسیم و بر)

3-2 لیتر

محلول­پاشی

رسیدن میوه

سولوپتاس

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

پس از برداشت میوه

فروت ست ال زی بی

4-2 لیتر

محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت)

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

ترکیبات کود مایع پیشنهادی انار:

مقدار (%)

مقدار (ppm)

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

منیزیم

آهن

روی

مس

منگنز

بر

5

1

10

1

1000

1000

300

100

100

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English