مقالات - بیماری جرب معمولی سیب زمینی

این بیماری در اغلب مناطقی که سیب زمینی کشت می شود به عنوان یک بیماری معمول غده محسوب می شود. دو نوع علامت اغلب روی غده ها تشخیص داده می شود، یکی به نام جرب کم عمق است که به آن جرب کرکی، سطحی یا چوب پنبه ای نیز گفته می شود و دیگری جرب عمیق یا حفره ای می باشد. در جرب سطحی اندازه لکه ها متغیر است. این لکه ها ممکن است به هم متصل شده و لکه های بزرگتر و ناصافی به رنگ متمایل به قهوه ای که حالت چوب پنبه ای دارند به وجود آورند. ارقامی که پوست متمایل به قهوه ای با حالت چوب پنبه ای ناصاف دارند به این نوع جرب بسیار حساس اند. در جرب عمیق یا حفره ای معمولاً زخم های فرو رفتهو تقریبا گرد به قطر 1 تا 5 میلی متر ایجاد می شود. حشرات خاکزی ممکن است با حمله به زخم ها آن ها را بزرگتر نمایند. ارقام پوست نازک که غده قرمز یا سفیدرنگ دارند به این نوع جرب حساس می باشند. عامل بیماری باکتری استرپتومایسس است که در خاک های آلوده به مدت طولانی باقی می ماند و از طریق غده های آلوده از یک منطقه به منطقه دیگر انتشار می یابد. همچنین از طریق خاک آلوده، باد، آب آبیاری و یا وسایل مکانیکی منتقل می شوند. کنترل: غده های عاری از جرب در خاک غیرآلوده کشت شوند. با نگاه داشتن pH خاک بین 5 تا 3/5 می توان این بیماری را کنترل نمود. از مصرف کودهای تازه حیوانی، خاکستر چوب یا آهک زیاد باید خودداری گردد. استفاده از سویا و یونجه در تناوب شدت بیماری جرب را کاهش می دهد. تناوب طولانی با گیاهان غیرحساس عامل بیماری در خاک را کاهش می دهد. بهترین راه مبارزه با جرب کاشت ارقام مقاوم است. رطوبت پایین خاک معمولا برای بیماری جرب مناسب است بنابراین تنظیم آبیاری در کنترل بیماری می تواند موثر باشد.
https://t.me/kiasabzchannel

1397/12/06
فارسی / English