مقالات - پسیل زیتون

این پسیل در بهار هنگام رویش رخ های جوان سرشاخه ها و پیدایش گل روی درختان زیتون پدیدار می شود. این آفت را کشاورزان زیتون کار از تارهای مومی سفیدرنگی که روی سرشاخه های درختان زیتون پدید می آورد به خوبی می شناسند و به علت عسلک شیرینی که زیتون با مکیدن شیره گیاهی سرشاخه های نورسته موجب ریزش بسیاری از غنچه های گل زیتون پیش از باز شدن آن ها می شوند و با تراوش انبوهی از تارهای مومی سفید به روی خوشه های گل از بارور شدن آن ها و تشکیل میوه جلوگیری می کنند. پوره ها همچنین با تولید شیره سرشاخه ها و برگ ها را آلوده کرده و محیط خوبی برای تکثیر قارچ فوماژین یا دوده ای فراهم می کنند. پسیل زیتون زمستان را روی سرشاخه ها در بغل برگ ها و جوانه ها و شکاف های پوست درخت زیتون و همچنین روی پاجوش های انبوه پای درختان به صورت حشره کامل می گذراند. ماده ها در آغاز بهار هنگام باز شدن جوانه ها در نوک سرشاخه ها روی برگ های نورسته و گاهی روی ساقه های گل دهنده تخم گذاری می کنند. هنگام انبوهی آفت این توده های مومی سفید چنان سرشاخه ها را می پوشانند که درختان آلوده را از دور به خوبی می توان شناخت.


کنترل: این آفت دشمنان طبیعی زیادی دارد که از آن جمله می توان بالتوری ها، کفشدوزک ها، زنبورها و یک گونه مگس را نام برد. مبارزه شیمیایی با پسیل زیتون در سال هایی که انبوهی آن زیاد است در آغاز پدیدار شدن پوره ها و در هنگامی که تارهای مومی تازه روی شاخه و برگ درختان دیده می شوند انجام گیرد و چون سمپاشی در زمانی که گل های زیتون باز باشند از باروری آن ها جلوگیری خواهد کرد باید پیش از باز شدن غنچه ها صورت گیرد. به این منظور از مالاتیون EC57% (5/2 در هزار) و دیازینون EC60% (یک در هزار) استفاده می شود. انجام هرس پاییزه و بهاره، انجام آبیاری مناسب، عدم کاربرد بیش از حد کودهای ازته و روغن پاشی زمستانه نیز به کاهش جمعیت آفت کمک می کند.

1397/12/04
فارسی / English