مقالات
بیماری غربالی درختان میوه هسته دار
بیماری غربالی درختان میوه ی هسته دار بیماری غربالیshot leafدر کشورهای خارجی نخست در سال 1853در فرانس...
اسفند
20
1397
کرم گلوگاه انار
کرم گلوگاه انار از آفات مهم درخت انار، پسته، انجیر و خرما است که به شدت خسارت زا می باشد . یکی از مو...
اسفند
15
1397
سوسک گرده خوار یا پولن­ خوار
سوسک گرده خوار یا  پولن­ خوار خسارت این آفت در سالهای اخیر در استان کرمانشاه در برخی باغات...
اسفند
15
1397
بیماری جرب معمولی سیب زمینی
این بیماری در اغلب مناطقی که سیب زمینی کشت می شود به عنوان یک بیماری معمول غده محسوب می شود. دو نوع ...
اسفند
06
1397
پسیل زیتون
این پسیل در بهار هنگام رویش رخ های جوان سرشاخه ها و پیدایش گل روی درختان زیتون پدیدار می شود. این آف...
اسفند
04
1397
فارسی / English